Cronfa ARFOR

Cronfa arbrofol yw’r rhaglen Arfor, sy’n bwriadu creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a chefnogi twf yr iaith.

Mae Adran Economi Llywodraeth Cymru yn ariannu Cronfa Arloesi Arfor yn y bedair sir ble mae’r iaith Gymraeg gryfaf: Gwynedd, Mon, Ceredigion a Caerfyrddin. Mae cyllid ar gael dros y flwyddyn 2020/2021. Pwrpas y gronfa yw treilau gwahanol ddulliau a phrosiectau sy’n hybu entrepreneuriaeth a thwf busnes gyda ffocws ar hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg. Rhaid ychwanegu gwerth a chefnogi dulliau newydd ac arloesol. Ni fydd Arfor yn cefnogi prosiectau ble mae grantiau eraill eisioes ar gael I’w cefnogi.

Bydd y ddwy gronfa yn agored i unrhyw gwmniau sydd a statws cyfreithiol ac sydd yn / bwriadu masnachu. Gweler fanylion llawn am y meini prawf cymhwyso yn y canllawiau.

Nid oes angen i chi allu siarad Cymraeg i ymgeisio am gymorth trwy Arfor.

Mae canllawiau llawn ar ffurf atodiad.

Mae dwy gronfa, un cronfa ar gyfer gwelliannau ieithyddol, a chronfa gwelliannau busnes.  Mae’n rhaid i’r holl geisiadau fod wedi derbyn ymweliad gan ein Swyddog Cymraeg Byd Busnes lleol, a byddwch yn derbyn arweiniad ymgynghorydd Busnes Cymru neu Yr Hwb Fenter ar gyfer ymgeisio ar gyfer y gronfa fusnes.

Os am ymgeisio cwblhewch y ffurflen ymholiad ynghlwm (cliciwch yma) a chysyltwch â ni gyda’r manylion isod.

01248 725 700

arfor@mentermon.com

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233