Llwyddo’n Lleol 2050

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn brosiect sy’n herio’r dybiaeth fod yn rhaid gadael er mwyn llwyddo.

DEWCH YN ÔL

Be sy’n eich dal chi nôl rhag dychwelyd i Gymru i newid gyrfa, symud tŷ, neu gychwyn menter newydd? Dyma eich cyfle i gymryd y naid – mae cyfleoedd a chymorth yma! Beth am ddychwelyd i’ch cynefin? #DewchYnÔl

 

BETH SYDD YMA I CHI?

GYRFAOEDD, CYCHWYN BUSNES, A PHROFIAD GWAITH

 

RHOWCH YN ÔL

Os ydych chi am roi yn ôl, yna rydyn ni’n croesawu hyn hefyd! Rydym yn cychwyn rhwydwaith angel M-SParc, lle gallwch fuddsoddi rhwng £1k a £ 150k mewn busnesau newydd lleol. I ddod yn rhan o’r rhwydwaith hwn, cofrestrwch eich diddordeb gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Mae busnesau hefyd wastad yn chwilio am fentoriaid, felly os hoffech roi eich amser, mae croeso i chi nodi hyn.

 

PWY WYT TI?

Gadewch inni wybod sut y gallwn eich helpu chi, yr hyn rydych chi’n edrych amdano, ac ym mha ffordd y gallwn ni weithio gyda’n gilydd.

 

Darllenwch ychydig o hanes y criw sydd eisoes wedi bod wrthi gyda Llwyddo’n Lleol dros yr Haf 2020…
Bu grŵp o 14 o entrepreneuriaid ifanc yn cymryd rhan mewn cynllun 10 wythnos, oedd yn eu helpu i gynllunio, a meddwl am eu dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys £1000, yn ogystal ag arweiniad a mentora drwy gefnogaeth arbenigwyr lleol, i ddatblygu syniad yn gynllun busnes ffyniannus

Mae bywyd y tu hwnt i’r ddwy sir wedi hudo nifer o bobl, ifanc yn enwedig, i ymadael i geisio darganfod gwaith a hapusrwydd. Ond, oes unman yn debyg i adra mewn gwirionedd? Rydym yn wynebu cyfnod anodd, lle mae dyheadau a blaenoriaethau’n newid yn gyflym. Roedd hwn yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf ystyried hyn, a phrofi rhywbeth newydd.

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr 14 bellach wedi lansio eu busnesau, ac eisoes yn parhau i ddatblygu eu cynlluniau busnes ymhellach. Dyma grynodeb o’r 14 a gymerodd ran yn y cynllun 10 wythnos:

 

 1. Huw Jones, Coedana – Ffermwr godro defaid sy’n gobeithio creu cynnyrch ysgytlaeth fentro lleol gyda’r cynnyrch. Mae’r llaeth yma yn cynnwys dwbl y protein o’i gymharu â llaeth buwch.
 2. Cain Eleri Griffith, Mynytho – Therapydd Iaith a Lleferydd sydd ag angerdd mawr i ddatblygu busnes preifat er mwyn cynnig y gwasanaeth i blant a phobl ifanc yr ardal. @CEGTherapy
 3. Lleucu Gwenllian Williams, Blaenau Ffestiniog – Dylunwraig llawrydd dalentog yw Lleucu sydd eisiau datblygu stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru sy’n arbenigo mewn dylunio graffeg, animeiddio a darlunio. @Lleucu_illustration
 4. Eurgain Sara Lloyd, Gwalchmai – Mae Eurgain am greu gwisgoedd nofio, dillad clwb nos neu
 5. ŵyl arbennig megis Maes B, mewn patrymau a steil abstract. Steil unigryw iawn i’r hyn sy’n gyfarwydd i ni yma yng Ngogledd Orllewin Cymru. @gwraidd
 6. Tomos Huw Owen, Saron – Mae Tom wedi sefydlu busnes smŵddis a jiwsus fresh, wedi ei ysbrydoli ar ôl cyfnod o deithio yn America. @swig
 7. Erin Thomas, Lerpwl (yn gobeithio dod adra i Wynedd) – Wedi cymhwyso yn ddiweddar fel hyfforddwraig Iechyd Meddwl, ac yn awyddus i gynnig ei chymorth a’i harbenigedd yn y Gymraeg, er mwyn helpu unigolion i ddarganfod hapusrwydd. @mentalhealthcoach_erin
 8. Mirain Pritchard, Rhosneigr – Busnes Pitsa Rhos sydd gan Mirain, yn defnyddio cynnyrch olrhainadwy, wedi ei hysbrydoli ar ôl dilyn cwrs Daearyddiaeth Bwyd a Diod o dan arweiniad Dr Eifiona Thomas Lane.
 9. Sioned Young, Caernarfon – Datblygu ei busnes Cardiau Mwydro i fod yn ffynhonnell o incwm sefydlog, gan gyflwyno syniadau newydd megis GIF’s Cymraeg, ac ymateb yr un pryd i’r galw cynyddol sydd wedi deillio yn ystod y cyfnod clo. @cardiau_mwydro
 10. Siwan Fflur Williams, Tudweiliog – Mae Siwan wedi sefydlu busnes ‘Gemwaith Gwyndy’ o’i hystafell wely yn ystod y cyfnod clo, er mwyn cadw’n brysur a phrofi rhywbeth newydd yn ystod cyfnod mor rhyfedd. @gemwaithgwyndy
 11. Lois Angharad Jones, Pentrefelin – Cynhyrchu, gwerthu a hyrwyddo brand Cymraeg o Sôs Coch gan ddefnyddio cynnyrch Cymraeg lleol yw bwriad Lois.
 12. Ifan Wyn Erfyl Jones, Llanfairpwll – Mae Ifan wedi adnabod potensial i greu hwb digidol er mwyn hyrwyddo busnesau lleol ac unigolion hunan gyflogedig. Rhywbeth tebyg i JustEat, ond ar gyfer busnesau a gwasanaethau lleol.
 13. Anna Kinnibrugh, Garndolbenmaen – Archwilio i ddatblygu cyfres o ddiwrnodiau agored i ddysgwyr a theuluoedd bregus mae Anna, fel rhaglen estynedig gymunedol i Gwarchodfa Cyf, sef busnes a chartref teulu Anna. @gwarchodfacyf
 14. Osian Wyn Owen, Caernarfon – Ei amcan yw teilwra pecyn marchnata i fusnesau, cymunedau, cynghorau lleol ayyb, drwy gyfuno ei dalent yn ysgrifennu’n greadigol er mwyn mynd i’r afael â ffordd newydd o fasnachu. @ArGoedd
 15. Mirain Rhys, Bala – Mae Mirain wedi sefydlu busnes ‘Hey Soul Stitcher’ yn ystod y cyfnod clo er mwyn sicrhau incwm, yn creu scrunchies, bandiau gwallt, a brodwaith allan o ddefnyddiau cynaliadwy. @_heysoulstitcher_

 

Ewch i’n tudalen Facebook, Twitter neu Instagram i weld a dysgu mwy.

Mae gennym hefyd amrywiaeth o bodlediadau i’ch diddanu:

Facebook @ https://www.facebook.com/Llwyddon-Lleol-2050
Twitter @ https://twitter.com/LleolN
Instagram @ llwyddonlleol
Podlediadau @ https://anchor.fm/mentermon

Un o’r camau camau nesaf i Llwyddo’n Lleol 2050 yw cefnogi rhai o’r unigolion yma i barhau â datblygiad eu mentrau. Drwy gefnogaeth Arloesi Môn a Gwynedd, bydd y cynllun yn gallu darparu a chaniatáu amser cyflogedig i’r unigolion (1 diwrnod yr wythnos am 6 mis) i barhau â’u cynlluniau busnes. Bydd yn ofynnol iddynt gynllunio a chyflwyno ymlaen llaw yr hyn y byddant yn ei gyflawni ar y diwrnodau penodedig, yn ogystal ag adrodd yn ôl yn fisol ar eu cynnydd. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi teithiau’r bobl ifanc yma, sy’n cyfrannu’n helaeth at eu cymunedau lleol.

Bydd Llwyddo’n Lleol 2050 yn parhau i ddatblygu mewn sawl cyfeiriad. Ar hyn o bryd, rydym wrth ein gwaith yn blaengynllunio cyfle arall i GRIW NEWYDD o entrepreneuriaid ifanc gymryd rhan mewn cynllun 10 wythnos, fel gwnaed y criw yma uchod, a hynny yn y flwyddyn newydd. Rydym hefyd yn archwilio posibiliadau o gydweithio trawsffiniol, er mwyn gwireddu Ymgyrch Llwyddo’n Lleol 2050 tu hwnt i ffiniau Gwynedd a Môn. Rydym eisoes yn cydweithio â phartneriaethau amrywiol, i sicrhau fod pobl ifanc ein hardal yn cael mynediad at wybodaeth, gwasanaeth, cefnogaeth a thrafodaeth sy’n gysylltiedig â llwyddo, a hynny yn lleol. Hoffem ddatblygu’r cydweithio yma eto, gyda phwy bynnag, a lle bynnag y bo modd.

Mae gwaith cyffrous ar y gweill – cadwch eich llygaid a’ch clustiau yn agored!

Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Arloesol Arfor yw Llwyddo’n Lleol 2050. Fe’i gweithredir gan Menter Môn ar ran Cyngor Sir Ynys Môn a Gwynedd.

Os hoffech wybod mwy am Llwyddo’n Lleol 2050, cysylltwch ag Elen Hughes, Menter Môn elen@mentermon.com

 

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233