Llwyddo’n Lleol 2050

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn brosiect sy’n herio’r dybiaeth fod yn rhaid gadael er mwyn llwyddo.

Trosolwg

Mae Llwyddo’n Lleol 2050 yn gynllun sy’n cael ei redeg gan Menter Môn a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy gronfa LEADER. Y nod yw herio’r dybiaeth fod rhaid gadael ardal wledig i lwyddo gan ddangos i bobl ifanc sy’n ystyried eu dyfodol bod cyfleoedd ar gael yn eu cymunedau eu hunain. Mae 35 eisoes wedi cael cefnogaeth drwy’r cynllun – nifer wedi mynd ymlaen i sefydlu busnesau llwyddiannus neu wedi cael swyddi parhaol yn yr ardal.

Mae’r pwyslais ar entrepreneuriaeth, cyflogadwyedd, a datblygu sgiliau proffesiynol. Ond, gyda blaenoriaethau wedi newid yn sgil Cofid19 mae neges glir hefyd bod ffordd o fyw yn bwysig a bod hon yn ardal ddelfrydol i sicrhau’r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Dros y misoedd nesaf bydd Llwyddo’n Lleol 2050 yn galw ar bobl ifanc o Wynedd a Môn eto i gofrestru er mwyn manteisio ar gyfle newydd i gael cymorth wrth fentro i fyd gwaith. Bydd rhaglenni nesaf y cynllun yn cael eu rhannu ar Facebook ac Instagram.

I ddysgu mwy ac i gofrestru diddordeb mae Menter Môn yn annog pobl ifanc rhwng 18 a 30 oed sy’n wreiddiol o ardal Môn a Gwynedd i gysylltu gyda Jade Owen ar jade@mentermon.com a dilyn tudalennau’r cynllun ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth

DEWCH YN ÔL

Be sy’n eich dal chi nôl rhag dychwelyd i Gymru i newid gyrfa, symud tŷ, neu gychwyn menter newydd? Dyma eich cyfle i gymryd y naid – mae cyfleoedd a chymorth yma! Beth am ddychwelyd i’ch cynefin? #DewchYnÔl

BETH SYDD YMA I CHI?

GYRFAOEDD, CYCHWYN BUSNES, A PHROFIAD GWAITH

RHOWCH YN ÔL

Os ydych chi am roi yn ôl, yna rydyn ni’n croesawu hyn hefyd! Rydym yn cychwyn rhwydwaith angel M-SParc, lle gallwch fuddsoddi rhwng £1k a £ 150k mewn busnesau newydd lleol. I ddod yn rhan o’r rhwydwaith hwn, cofrestrwch eich diddordeb gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Mae busnesau hefyd wastad yn chwilio am fentoriaid, felly os hoffech roi eich amser, mae croeso i chi nodi hyn.

PWY WYT TI?

Gadewch inni wybod sut y gallwn eich helpu chi, yr hyn rydych chi’n edrych amdano, ac ym mha ffordd y gallwn ni weithio gyda’n gilydd.

Darllenwch ychydig o hanes y criw sydd eisoes wedi bod wrthi gyda Llwyddo’n Lleol dros yr Haf 2020…
Bu grŵp o 14 o entrepreneuriaid ifanc yn cymryd rhan mewn cynllun 10 wythnos, oedd yn eu helpu i gynllunio, a meddwl am eu dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys £1000, yn ogystal ag arweiniad a mentora drwy gefnogaeth arbenigwyr lleol, i ddatblygu syniad yn gynllun busnes ffyniannus

Mae bywyd y tu hwnt i’r ddwy sir wedi hudo nifer o bobl, ifanc yn enwedig, i ymadael i geisio darganfod gwaith a hapusrwydd. Ond, oes unman yn debyg i adra mewn gwirionedd? Rydym yn wynebu cyfnod anodd, lle mae dyheadau a blaenoriaethau’n newid yn gyflym. Roedd hwn yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf ystyried hyn, a phrofi rhywbeth newydd.

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr 14 bellach wedi lansio eu busnesau, ac eisoes yn parhau i ddatblygu eu cynlluniau busnes ymhellach. Dyma grynodeb o’r 14 a gymerodd ran yn y cynllun 10 wythnos:

 

 1. Huw Jones, Coedana – Ffermwr godro defaid sy’n gobeithio creu cynnyrch ysgytlaeth fentro lleol gyda’r cynnyrch. Mae’r llaeth yma yn cynnwys dwbl y protein o’i gymharu â llaeth buwch.
 2. Cain Eleri Griffith, Mynytho – Therapydd Iaith a Lleferydd sydd ag angerdd mawr i ddatblygu busnes preifat er mwyn cynnig y gwasanaeth i blant a phobl ifanc yr ardal. @CEGTherapy
 3. Lleucu Gwenllian Williams, Blaenau Ffestiniog – Dylunwraig llawrydd dalentog yw Lleucu sydd eisiau datblygu stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru sy’n arbenigo mewn dylunio graffeg, animeiddio a darlunio. @Lleucu_illustration
 4. Eurgain Sara Lloyd, Gwalchmai – Mae Eurgain am greu gwisgoedd nofio, dillad clwb nos neu
 5. ŵyl arbennig megis Maes B, mewn patrymau a steil abstract. Steil unigryw iawn i’r hyn sy’n gyfarwydd i ni yma yng Ngogledd Orllewin Cymru. @gwraidd
 6. Tomos Huw Owen, Saron – Mae Tom wedi sefydlu busnes smŵddis a jiwsus fresh, wedi ei ysbrydoli ar ôl cyfnod o deithio yn America. @swig
 7. Erin Thomas, Lerpwl (yn gobeithio dod adra i Wynedd) – Wedi cymhwyso yn ddiweddar fel hyfforddwraig Iechyd Meddwl, ac yn awyddus i gynnig ei chymorth a’i harbenigedd yn y Gymraeg, er mwyn helpu unigolion i ddarganfod hapusrwydd. @mentalhealthcoach_erin
 8. Mirain Pritchard, Rhosneigr – Busnes Pitsa Rhos sydd gan Mirain, yn defnyddio cynnyrch olrhainadwy, wedi ei hysbrydoli ar ôl dilyn cwrs Daearyddiaeth Bwyd a Diod o dan arweiniad Dr Eifiona Thomas Lane.
 9. Sioned Young, Caernarfon – Datblygu ei busnes Cardiau Mwydro i fod yn ffynhonnell o incwm sefydlog, gan gyflwyno syniadau newydd megis GIF’s Cymraeg, ac ymateb yr un pryd i’r galw cynyddol sydd wedi deillio yn ystod y cyfnod clo. @cardiau_mwydro
 10. Siwan Fflur Williams, Tudweiliog – Mae Siwan wedi sefydlu busnes ‘Gemwaith Gwyndy’ o’i hystafell wely yn ystod y cyfnod clo, er mwyn cadw’n brysur a phrofi rhywbeth newydd yn ystod cyfnod mor rhyfedd. @gemwaithgwyndy
 11. Lois Angharad Jones, Pentrefelin – Cynhyrchu, gwerthu a hyrwyddo brand Cymraeg o Sôs Coch gan ddefnyddio cynnyrch Cymraeg lleol yw bwriad Lois.
 12. Ifan Wyn Erfyl Jones, Llanfairpwll – Mae Ifan wedi adnabod potensial i greu hwb digidol er mwyn hyrwyddo busnesau lleol ac unigolion hunan gyflogedig. Rhywbeth tebyg i JustEat, ond ar gyfer busnesau a gwasanaethau lleol.
 13. Anna Kinnibrugh, Garndolbenmaen – Archwilio i ddatblygu cyfres o ddiwrnodiau agored i ddysgwyr a theuluoedd bregus mae Anna, fel rhaglen estynedig gymunedol i Gwarchodfa Cyf, sef busnes a chartref teulu Anna. @gwarchodfacyf
 14. Osian Wyn Owen, Caernarfon – Ei amcan yw teilwra pecyn marchnata i fusnesau, cymunedau, cynghorau lleol ayyb, drwy gyfuno ei dalent yn ysgrifennu’n greadigol er mwyn mynd i’r afael â ffordd newydd o fasnachu. @ArGoedd
 15. Mirain Rhys, Bala – Mae Mirain wedi sefydlu busnes ‘Hey Soul Stitcher’ yn ystod y cyfnod clo er mwyn sicrhau incwm, yn creu scrunchies, bandiau gwallt, a brodwaith allan o ddefnyddiau cynaliadwy. @_heysoulstitcher_

 

Ewch i’n tudalen Facebook, Twitter neu Instagram i weld a dysgu mwy.

Mae gennym hefyd amrywiaeth o bodlediadau i’ch diddanu:

Facebook @ https://www.facebook.com/Llwyddon-Lleol-2050
Twitter @ https://twitter.com/LleolN
Instagram @ llwyddonlleol
Podlediadau @ https://anchor.fm/mentermon

Un o’r camau camau nesaf i Llwyddo’n Lleol 2050 yw cefnogi rhai o’r unigolion yma i barhau â datblygiad eu mentrau. Drwy gefnogaeth Arloesi Môn a Gwynedd, bydd y cynllun yn gallu darparu a chaniatáu amser cyflogedig i’r unigolion (1 diwrnod yr wythnos am 6 mis) i barhau â’u cynlluniau busnes. Bydd yn ofynnol iddynt gynllunio a chyflwyno ymlaen llaw yr hyn y byddant yn ei gyflawni ar y diwrnodau penodedig, yn ogystal ag adrodd yn ôl yn fisol ar eu cynnydd. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi teithiau’r bobl ifanc yma, sy’n cyfrannu’n helaeth at eu cymunedau lleol.

Bydd Llwyddo’n Lleol 2050 yn parhau i ddatblygu mewn sawl cyfeiriad. Ar hyn o bryd, rydym wrth ein gwaith yn blaengynllunio cyfle arall i GRIW NEWYDD o entrepreneuriaid ifanc gymryd rhan mewn cynllun 10 wythnos, fel gwnaed y criw yma uchod, a hynny yn y flwyddyn newydd. Rydym hefyd yn archwilio posibiliadau o gydweithio trawsffiniol, er mwyn gwireddu Ymgyrch Llwyddo’n Lleol 2050 tu hwnt i ffiniau Gwynedd a Môn. Rydym eisoes yn cydweithio â phartneriaethau amrywiol, i sicrhau fod pobl ifanc ein hardal yn cael mynediad at wybodaeth, gwasanaeth, cefnogaeth a thrafodaeth sy’n gysylltiedig â llwyddo, a hynny yn lleol. Hoffem ddatblygu’r cydweithio yma eto, gyda phwy bynnag, a lle bynnag y bo modd.

Mae gwaith cyffrous ar y gweill – cadwch eich llygaid a’ch clustiau yn agored!

Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Arloesol Arfor yw Llwyddo’n Lleol 2050. Fe’i gweithredir gan Menter Môn ar ran Cyngor Sir Ynys Môn a Gwynedd.

Os hoffech wybod mwy am Llwyddo’n Lleol 2050, cysylltwch ag Elen Hughes, Menter Môn elen@mentermon.com

 

Astudiaethau

Alaw Williams
Jinsan

Cain Griffiths
TherapiCEGTherapy

  Cynllun BusnesCynan Glyn
Ty Coffi y Werin

Daniel Lewis
Lens Dros y Ffens

Erin Thomas
Mental Health Coach Erin

  Cynllun BusnesHuw Jones
Llaeth Medra

  Cynllun BusnesLleucu Gwenllian
Darlunwraig Llawrydd

  Cynllun BusnesLois Hughes
Arwyddo

Lois Jones
Cwmni Sos Coch

  Cynllun BusnesMirain Rhisiart
INDI

Nathan Craig
Pêl-droed Nathan Craig

Osian Evans
Tonfedd Arall

Osian Owen
Ar Goedd

  Cynllun BusnesSioned Young
Mwydro

  Cynllun BusnesTom Owen
Swig Smoothies

  Cynllun BusnesDysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233