Ailgylchu gwastraff bragdai i wneud bisgedi cŵn, ac ailddefnyddio gwastraff coffi i wneud logiau tân. Dyma enwi dim ond rhai ffyrdd fydd Swyddogion Amgylcheddol newydd Menter Môn yn cynorthwyo busnesau gogledd Cymru dros gyfnod o 12 wythnos, ac mae’r dyddiad cau wythnos i heno!

Dros y misoedd nesaf bydd dau o gynlluniau Menter Môn, sef Llwyddo’n Lleol 2050 ac Arloesi Gwynedd Wledig, yn cydweithio ar gynllun newydd, lle bydd criw o bobl ifanc 18-30 oed yn cael eu cyflogi i edrych ar wahanol agweddau o fusnesau gogledd Cymru er mwyn gweld sut allent fod yn fwy ecogyfeillgar.

Yn ogystal â chael cyflog gan Llwyddo’n Lleol 2050, byddant hefyd yn derbyn sesiynau wythnosol er mwyn adrodd yn ôl ar eu cynnydd a derbyn sgyrsiau gan arbenigwyr a chyflogwyr o fewn y maes amgylcheddol fel Tech Tyfu, Cyfoeth Naturiol Cymru a Morlais.

Jade Owen yw arweinydd y cynllun Llwyddo’n Lleol 2050, dywedodd – “Rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld criw brwdfrydig yn cael eu penodi fel Swyddogion Amgylcheddol newydd yma ym Menter Môn. Mae’n gyfle i bobl ifanc gyfrannu at wella ôl-troed carbon busnesau, bod yn arloesol yn eu milltir sgwâr, a hyn oll wrth dderbyn cyflog am gyfnod o 12 wythnos.

ychwanegodd – “Heddiw ar Ddiwrnod y Ddaear 2022, rwy’n annog unrhyw un sy’n awyddus i wella ôl-troed carbon busnesau gogledd Cymru ac sy’n frwdfrydig dros yr amgylchedd i fachu ar y cyfle anhygoel yma.”

Yn ddiweddar, daeth cynllun diweddaraf ‘cohort busnes’ Llwyddo’n Lleol 2050 i ben wrth iddynt weld 5 person ifanc yn elwa o hyfforddiant gan arbenigwyr yn y maes busnes am gyfnod o 10 wythnos. Cafodd y criw £1000 o gefnogaeth ariannol ar ddiwedd y cynllun er mwyn datblygu’r syniadau busnes ymhellach.

Yn ogystal â hyn, mae’r criw a oedd yn rhan o’r cohort busnes cyntaf bellach wedi mynd ymlaen i fod yn rhan o’r cynllun cyflogi, lle mae criw o bobl ifanc yn elwa o gymorth gan Llwyddo’n Lleol 2050 i gyflogi swyddogion i fod yn rhan o’u busnesau. Ymysg y rhain mae busnesau fel Clyd, Smwddis Swig, Llaeth Medra a Mwydro.

Dywedodd Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn – “Mae’n braf iawn gweld cymaint o bobl ifanc yn elwa o gynlluniau Llwyddo’n Lleol 2050. Mae’r cynlluniau’n ffordd arbennig o ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc lleol ac mae’n braf iawn gweld pobl ifanc sydd wedi dechrau ar un o’r cynlluniau yn mynd ymlaen i ddatblygu eu busnesau drwy gyflogi staff neu ehangu’r busnes ymhellach.

ychwanegodd – “Mae ‘Swyddogion Amgylcheddol’ yn gynllun arbennig arall. Mae’n ffordd o ddatblygu sgiliau pobl ifanc lleol a hefyd yn ffordd arbennig o ddatblygu busnesau gogledd Cymru er mwyn sicrhau dyfodol gwyrddach i’r ardal leol.”

Mae dyddiad cau ‘Swyddogion Amgylcheddol’ ar ddydd Gwener, y 29ain o Ebrill, bydd y cynllun yn rhedeg o fis Mai 2022 ac yn dod i ben yn Awst 2022. I ddatgan diddordeb neu i wneud cais, cysylltwch â jade@mentermon.com neu llenwch y ffurflen gais.

Darparwyd cefnogaeth ariannol ar gyfer rhaglenni Arloesi Gwynedd Wledig gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear, a Chyngor Gwynedd.

Prosiect sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Arloesi Arfor yw Llwyddo’n Lleol 2050. Caiff ei weithredu gan Menter Môn ar ran Cyngor Môn a Gwynedd. Yn ogystal, cyllidwyd elfennau o’r prosiect drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Wledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA), Cyngor Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.


Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233