croeso

Mae Menter Môn yn gwmni dielw sy’n darparu atebion i’r heriau sy’n wynebu Cymru wledig.

Rydym yn gweithio gyda busnesau, cymunedau ac unigolion i ddarparu prosiectau buddiol sy’n manteisio ar gryfderau ac yn cyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.

Rydym yn dathlu ac yn cydnabod gwerth ein hadnoddau, ac yn ceisio ychwanegu gwerth er budd y gymuned. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig, ein treftadaeth ddiwylliannol, ein sectorau amaethyddiaeth a bwyd ac, yn bwysicaf oll, ein pobl.

Darllenwch fwy am ein gwaith…

Ein Priosectau

Menter Môn Stat
Menter Môn Stat
Menter Môn Stat
Menter Môn Stat
Menter Môn Stat

Menter gymdeithasol sy’n gweld gwerth mewn gwahaniaeth ers 1995...

Rydym yn gweithio gyda bob lefel o’r llywodraeth, sefydliadau’r trydydd sector a’r sector preifat ar amrywiaeth eang o feysydd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cydweithio â chymunedau o ddiddordeb a datblygu rhaglenni sy’n ymateb i’w hanghenion a’u huchelgeisiau.
  • Darparu cefnogaeth ar ran sefydliadau eraill i fusnesau, y trydydd sector, grwpiau cymunedol ac unigolion.
  • Gweithredu fel cyfrwng sy’n darparu atebion arloesol ar ran llywodraeth leol a chenedlaethol.
  • Rhedeg a gweithredu portffolio adeiladau llewyrchus sy’n cynnwys asedau a oedd yn flaenorol yn ddiangen, yn adfeilion neu’n cael eu tanddefnyddio.
 
 
 
 

Beth sy’n bwysig i ni?

  • Rydym yn sicrhau bod y gefnogaeth a ddarparwn yn berthnasol ac yn hygyrch i’r gynulleidfa y mae’n ei gwasanaethu.
  • Fel cwmni dielw a menter gymdeithasol, ein blaenoriaeth yw sicrhau’r budd mwyaf posib i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
  • Rydym wedi datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid, cyllidwyr a chymunedau ers inni sefydlu ym 1995. Mae hyn wedi bod yn rhan bwysig o’n llwyddiant ac rydym yn ymroi i weithio mewn partneriaeth.
  • Rydym wedi denu a chyflwyno prosiectau sydd â gwerth cyfunol o £60 miliwn ers 1995. Mae gwneud hynny’n effeithiol ac yn unol â gweithdrefnau ariannol cadarn yn flaenoriaeth.

Ble’r ydym yn gweithredu?

Rydym yn gweithredu ledled Cymru, ond mae ein portffolio prosiectau yn canolbwyntio ar Ynys Môn a Gwynedd. Mae gennym swyddfeydd yn Llangefni ac ym Mhorthmadog.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233