Dros gyfnod o 25 mlynedd a mwy, mae Menter Môn wedi cydweithio â busnesau, cymunedau, y sector gyhoeddus ac unigolion er mwyn cyflawni prosiectau ystyrlon ac arloesol.

Wrth ystyried persbectif tymor hir yn y gymuned a darparu atebion twf cynaliadwy mae’r Fenter yn creu ac yn cynnyddu cyfleoedd ar draws pum prif sector:


CADWRAETH A’R AMGYLCHEDD


CONSERVATION AND ENVIRONMENT


BWYD AC
AMAETH


AGRICULTURE AND FOOD


CYMUNEDAU
LLEWYRCHUS


PROSPEROUS COMMUNITIES


YNNI
ADNEWYDDADWY


RENEWABLE
ENERGY


TECHNOLEG
A BUSNES


TECHNOLOGY AND BUSINESS

 
 
 
 

Cadwraeth a’r Amgylchedd

Mae gan Menter Môn brofiad helaeth mewn gwrachod cynefinoedd naturiol a rhywogaethau brodorol. Mae ein partneriaethau gyda chymunedau yn annog perchnogaeth leol, yn cryfhau perthynas pobl a’u hamgylchedd lleol, ac yn sicrhau buddion iechyd i’r gymuned yn ogystal â buddion cadwraeth i’r amgylchedd.


Ynni Adnewyddadwy

Mae ein cynlluniau ynni adnewyddadwy yn cyd-fynd â’r gwaith amgylcheddol rydym ni’n ei wneud er mwyn gwarchod y blaned a thaclo newid hinsawdd. Rydym yn gweithio ar greu ynni glan, sicrhau hwb i’r economi leol a rhanbarthol wrth gynnig cyfleoedd i bobl ifanc a buddion i’n cymunedau.
Technoleg a Busnes

Mae Menter Môn yn cefnogi mentergarwch ac yn cynnig cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i bobl sydd am fentro i fyd busnes. Mae arloesedd yn ganolog i’r holl waith rydym ni’n ei wneud. Rydym hefyd yn weithgar mewn meysydd twf o fewn yr economi e.e. technoleg ddigidol, ynni adnewyddadwy, bwyd ac amaeth ac rydym hefyd yn gallu ymgysylltu â rhywdweithiau rhanbarthol.
 
 
 
 

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233