Mae Menter Môn yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â’u Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Fel Menter gymdeithasol sydd yn gweithredu mewn nifer o feysydd mae’r cwmni yn adnabod yr angen dros gael amrywiaeth o aelodau ar y bwrdd er mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Dr Wyn Morgan ydi cadeirydd presennol y Bwrdd ac mae’n pwysleisio yr angen i benodi aelodau newydd:

“Dwi wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers 10 mlynedd a dwi wedi mwynhau’r profiad yn fawr. Mae cael cyfrannu at lwyddiant cwmni sydd yn gweithio er budd y gymuned yn anrhydedd.

Wrth edrych ymlaen mae’n bwysig ein bod ni’n cael aelodau newydd sy’n adlewyrchu y bobl a’r cymunedau mae’r cwmni yn eu gwasanaethu.”

Ychwanegodd Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn:

“Mae’r galw yma am aelodau newydd yn dod ar gyfnod cyffrous iawn i’r cwmni wrth i gynlluniau dyfu ac wrth i fwy o staff gael eu cyflogi.

Erbyn hyn mae’r cwmni yn cyflogi dros 70 o staff gydag ystod eang o amrediad mewn oedran ac amrywiaeth o ran rhyw.

Byddai’n braf gallu adlewyrchu’r amrywiaeth yma o fewn y Bwrdd gydag aelodau yn dod â sgiliau a phrofiadau amrywiol i’r Bwrdd.”

Mae bod yn aelod o fwrdd Menter Môn yn gyfle i rannu eich syniadau a lleisio eich barn ar benderfyniadau sydd yn effeithio cymunedau gwledig Cymru, Môn a Gwynedd yn benodol.

Dyma gyfle i roi yn ôl i’ch ardaloedd lleol gan sicrhau cymunedau llewyrchus nawr ac yn y dyfodol.

Yn benodol mae Menter Môn yn galw ar fwy o bobl ifanc, merched a phobl o Wynedd yn ogystal â Môn i ymuno â’r Bwrdd. Yn ychwanegol i’r categorïau hyn, mae’r cwmni yn croesawu ceisiadau gan bobl o unrhyw gefndir.

Mae’r pecyn gwybodaeth a’r ffurflen gais er mwyn ymgeisio i fod yn aelod o’r bwrdd ar gael ar www.mentermon.com.


Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233