Cwlwm Seiriol

Galluogi trigolion Ardal Seiriol i wella eu hamgylchedd naturiol a’u hiechyd trwy gwneud gwaith cadwraethol. 

Trosolwg

Mae Cwlwm Seiriol yn un o chwech o prosiectau sydd wedi derbyn arian trwy rhaglen newydd Y Loteri Fawr ‘Creu eich Lle’.  Bwriad y rhaglen hon yw rhoi cyfle i gymunedau benderfynu sut i warchod a gwella eu hamgylchedd naturiol leol mewn ffordd sy'n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Erbyn 2023 mae’r prosiect yn gobeithio cyflawni’r canlynol:

 • Mae cymunedau o fewn Ward Seiriol yn teimlo’n fwy hyderus ac yn ymroddedig i reoli eu mannau gwyrdd lleol.
 • Mae mwy o gydlyniad o fewn cymunedau lleol gyda phreswylwyr lleol, grwpiau cymunedol, tirfeddianwyr a busnesau wedi bod yn rhan weithgar yn y prosiect.
 • Adfer ward Seiriol gan gynnwys cysylltu mannau agored drwy rwydwaith o goridorau a llwybrau troed.
 • Bod cymunedau’n yn manteisio ar y mannau agored sydd o’u cwmpas mewn perthynas â lles corfforol a meddyliol.

 

Mae’r ward yn cynnwys yr asedau ffisegol canlynol:

 • 50 erw o gronfeydd wrth gefn, 40 ohonynt yn Warchodfeydd Natur Lleol dynodedig
 • 60 erw o diroedd cyffredin heb eu rheoli
 • 23km o Lwybr Arfordirol trwy arfordir dynodedig yr AHNE
 • Gwarchodfa Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (NWWT) Mariandyrys o 6.75 Ha
 • Pafin Bwrdd Arthur
 • Coed y Brenin Llangoed
 • Ardaloedd mwnt a beili Aberlleiniog
 • 5km o gefnffyrdd sy’n addas ar gyfer creu coridorau bioamrywiaeth

 

Grŵp Llywio Cwlwm Seiriol

Mae grŵp llywio Cwlwm Seiriol yn cynnwys 14 o unigolion o’r ardal leol. Fe’u recriwtiwyd gan ddefnyddio proses ddethol agored ac maent yn meddu ar ystod o ddiddordebau a sgiliau sy’n adlewyrchu amcanion prosiect Cwlwm Seiriol.

Aelodau o Grwp Llywio Cwlwm Seiriol

 

Cylchlythyr Cwlwm Seiriol

Cliciwch yma ar gyfer Cylchlythyr 1af Cwlwm Seiriol.

 

Digwyddiadau:

Cliciwch yma ar gyfer digwyddiadau Cwlwm Seiriol

 

 

 

Gwybodaeth

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233