Cwlwm Seiriol

Galluogi trigolion Ardal Seiriol i wella eu hamgylchedd naturiol a’u hiechyd trwy gwneud gwaith cadwraethol. 

Mae Cwlwm Seiriol yn un o chwech o prosiectau sydd wedi derbyn arian trwy rhaglen newydd Y Loteri Fawr ‘Creu eich Lle’.  Bwriad y rhaglen hon yw rhoi cyfle i gymunedau benderfynu sut i warchod  a gwella eu hamgylchedd naturiol leol mewn ffordd sy'n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Nod cynllun Cwlwm Seiriol yw creu bond ymarferol rhwng trigolion ardal Seiriol a’r amgylchedd gan gynhyrchu manteision ecolegol ac iechyd parhaus.
Byddwn yn gwneud hyn trwy gynnig:

  • Hyfforddiant mewn sgiliau cadwraeth ymarferol
  • Rhaglen o weithgareddau stiwardiaeth cadwraethol
  • Sesiynau codi ymwybyddiaeth
  • Digwyddiadau cymunedol

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233