Cwlwm Seiriol

Galluogi trigolion Ardal Seiriol i wella eu hamgylchedd naturiol a’u hiechyd trwy wneud gwaith cadwraethol. 

Trosolwg

Mae Cwlwm Seiriol yn un o chwech o brosiectau sydd wedi derbyn arian trwy rhaglen newydd Y Loteri Fawr ‘Creu eich Lle’.  Bwriad y rhaglen hon yw rhoi cyfle i gymunedau benderfynu sut i warchod a gwella eu hamgylchedd naturiol leol mewn ffordd sy'n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Erbyn 2023 mae’r prosiect yn gobeithio cyflawni’r canlynol:

 • Mae cymunedau o fewn Ward Seiriol yn teimlo’n fwy hyderus ac yn ymroddedig i reoli eu mannau gwyrdd lleol.
 • Mae mwy o gydlyniad o fewn cymunedau lleol gyda phreswylwyr lleol, grwpiau cymunedol, tirfeddianwyr a busnesau wedi bod yn rhan weithgar yn y prosiect.
 • Adfer ward Seiriol gan gynnwys cysylltu mannau agored drwy rwydwaith o goridorau a llwybrau troed.
 • Bod cymunedau’n manteisio ar y mannau agored sydd o’u cwmpas mewn perthynas â lles corfforol a meddyliol.

 

Mae’r ward yn cynnwys yr asedau ffisegol canlynol:

 • 50 erw o gronfeydd wrth gefn, 40 ohonynt yn Warchodfeydd Natur Lleol dynodedig
 • 60 erw o diroedd cyffredin heb eu rheoli
 • 23km o Lwybr Arfordirol trwy arfordir dynodedig yr AHNE
 • Gwarchodfa Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (NWWT) Mariandyrys o 6.75 Ha
 • Pafin Bwrdd Arthur
 • Coed y Brenin Llangoed
 • Ardaloedd mwnt a beili Aberlleiniog
 • 5km o gefnffyrdd sy’n addas ar gyfer creu coridorau bioamrywiaeth

 

Grŵp Llywio Cwlwm Seiriol

Mae grŵp llywio Cwlwm Seiriol yn cynnwys 14 o unigolion o’r ardal leol. Fe’u recriwtiwyd gan ddefnyddio proses ddethol agored ac maent yn meddu ar ystod o ddiddordebau a sgiliau sy’n adlewyrchu amcanion prosiect Cwlwm Seiriol.

Aelodau o Grwp Llywio Cwlwm Seiriol

 

Cylchlythyr Cwlwm Seiriol

Cliciwch yma ar gyfer Cylchlythyr 1af Cwlwm Seiriol.

 

Gwybodaeth

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Menter Môn Cyf, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

Menter Môn Cyf, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU

Rhif Cwmni: 3160233